SAYUL_MYANMAR
Bri
27 Jan 2023
Views 6

Topic: ကိုရီးယားအသံလွှင့်အနုပညာကျောင်း

Writer: Wyne Theingi Zaw 


ကိုရီးယားအသံလွှင့်အနုပညာကျောင်း

သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်ရှိ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။


ဌာနဆိုင်ရာများ

ကိုရီးယားအသံလွှင့်အနုပညာကျောင်း  မှ စုစုပေါင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ် ၃၉ ခုကို ဌာန ၆ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။


ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဌာန

 • ဗီဒီယို ညွှန်ကြားမှု အဓိက
 • ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း။
 • ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း။
 • အသံလွှင့်စာရေးဆရာ/မီဒီယာဖန်တီးမှု
 • စီမံခန့်ခွဲမှု
 • ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
 • ဓါတ်ပုံ

ဖျော်ဖြေရေးဌာန

 • သရုပ်ဆောင်အနုပညာ
 • အသံလွှင့်ခြင်း။
 • ဖျော်ဖြေခြင်းအနုပညာ

လက်တွေ့ဂီတဌာန

 • အဆိုပိုင်း
 • အဆိုတော် တေးရေး

အထောက်အကူပြုပစ္စည်း

 • ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဓာတ်ခွဲခန်း
 • အသံသရုပ်ဆောင်ဓာတ်ခွဲခန်း
 • လက်တွေ့ဂီတဓာတ်ခွဲခန်း
 • လက်တွေ့အကဓာတ်ခွဲခန်း
 • မော်ဒယ်လ်
 • အသံဓာတ်ခွဲခန်း
 • အနုပညာခန်းမ
 • ပင်မအဆောက်အဦ
Hsu Yin Win
21 Oct 2022
Views 13

1.Topic: Korean Traditional Food

2. Writer: Hsu Yin Win, May Thet Myat Noe, Yin Min Aye

3. Short Explanation: Korean traditional food 

Today, Korean food is the most popular food in the world. In addition to Kimchi and Noodles, other types of food are also penetrating the country and are liked by people from all over the world. And we love Korean food too. There are hardly any Korean restaurants in every country. That's why we would like to give a presentation about Korean food.

4. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Draft:Korean_Traditional_Food

May Thet Myat Noe
12 Sep 2022
Views 12

1. Topic- Traditional and Modern Influences on Hanbok

2. Writer- Hsu Yin Win, May Thet Myat Noe, Yinmin Aye

3. Short explanation-About hanbok's past and present-day dress. It is divided into traditional and modern.

Hanbok is a Korean term for traditional Korean attire. Hanbok is one of the world's most gorgeous fashion trends and has been popular for almost 2,000 years. When you have seen the hanbok in your favorite Korean drama or on your favorite K-Pop artists, you might have questioned what type of clothing hanbok is. The traditional clothing of the Korean people is called hanbok. It is only worn these days on special occasions as well as on anniversaries. Many Koreans keep a hanbok for special wear for such events. The classic hanbok was gorgeous in its own right, yet over the years, the style has gradually evolved. The unique lines of hanbok appear at their greatest when the wearer is in motion. Hanbok is creative and expressive in its design. Not a few people are truly aware of its rich history and significance. In this comprehensive overview of Korean fashion, let's examine what the hanbok and its influence are.

Traditional

Hwarot (Hangul: 활옷) - In Goryeo and Joseon dynasties, Hwarot or Hwal-Ot was worn as formal dress among upper-class people. It was the full dress for the princess and the king’s daughter by a concubine, later becoming a wedding dress for ordinary women. Jeogori (top jacket) and Chima (skirt) were worn under Hwarot. There were different patterns embroidered on Hwarot that all stated different roles in society. They were mostly dragon, phoenixes, lotuses, butterflies, and the ten traditional symbols of longevity: the sun, mountains, water, clouds, rocks or stone, pine trees, the mushroom of immortality, turtles, white cranes and deer. All these Korean historical patterns held meanings of longevity, good luck, wealth and honor. There were also blue, red and yellow stripes in each sleeve of Hwarot. Wonsam (Hangul: 원삼) - During the Joseon dynasty, Wonsam was the attire for a married woman as a ceremonial topcoat. As it is mostly worn by the royal family, noble women and high-ranking officials, the colors and patterns varied according to the Korean class system. Wonsam for upper class women usually had two-colored stripes in both sleeves. Commoners wore Wonsam only as wedding dress. Dangui (Hangul: 당의) - The queen, princesses and wives of high-ranking government officials wore Dangui or Tangwi at minor ceremonies, while other noble classes wore at major ones during the Joseon dynasty. Dangui were made of different materials as seasons changed. During the Joseon dynasty, they were part of bridal wear for ordinary-class women. The most common colors for Dangui were yellow and/or green, while the emperor and the queen wore separate colors, purple and red respectively. Accessories - Women wore Hanbok together with accessories. The first one was Binyeo or Pinyeo, which was an expression of chastity and decency to women. It was a traditional hairpin and had a divergently shaped tip as its uses for ornament were varied depending on social status. Another one was Danggi, an adornment to bind braided hair. It was a traditional Korean ribbon simply made of cloth. The type of accessory that was commonly worn among all women from all social ranks was Norigae (Hangul: 노리개), a typical traditional accessory. Yet, the size and material of the Norigae highlighted the social status of a awoman. The footwear for married women during the Joseon dynasty was Danghye or Tanghye (Hangul:댕기). The decorations on Dangye represented longevity. These included trees bearing grapes, pomegranates, flowers like chrysanthemums, or peonies.

Dressing difference according to social statuses

King - The religious and formal ceremonial robes for the king during the Goryeo and Joseon dynasties were called Myeonbok (Hangul: 면복), comprised of Myeonryu-Gwan (Hangul: 면류관) and Gujang-Bok (Hangul: 구장복). Myeonry-Gwan had cotton wads in its both sides and beads that hung loose. The former were supposed to make the king oblivious to the influence of corrupt officials while the latter were to prevent from seeing wickednessGujang-Bok was black and bore nine representative symbols of the king, dragon, fire, pheasant, mountain, tiger, monkey, rice, axe and water plant. Royal family Ladies - While the king had Myeonbok, women in the royal family wore Jeokui, also known as Tseogwi (Hangul: 적의). The embroidered patterns on Jeokui were often the depictions of pheasants as “Jeok” itself means pheasant. Although it was worn among royalties, colors differentiated status symbols. The color of the empress’s Jeokui was purplish-red and Hwarot was with a dragon embroidered on it. The empress put on yellow Wonsam usually with red and blue colored stripes on each sleeve, purple Dang-Ui and purple-red Jeokui depending on different occasions. As for the queen, Hwarot had phoenix design on it. Wonsam was red with blue and yellow striped sleeves, red Dang-Ui and pink Jeokui. All princesses wore Hwarot with floral patterns and dangui. However, at ceremonial occasions, the crown princess wore a purplish-red Wonsam while a king’s daughters by a concubine had to wear green. Only the crown princess was qualified to wear pink-colored Jeokui. Other high-ranking people - Aristocratic wives wore Hwarot that had clouds and cranes patterns. Their Wonsam were green and they donned different colors of Dangui as major ceremonial garments. Lower class or commoners - Since the Goryeo dynasty, commoners wore Hwarot as a bridal wear. In the Joseon dynasty, Wonsam joined Hwarot and became part of the wedding hanbok. Their Wonsam did not have specific features, they wore with colorful stripes and ribbons. Cheolique (Hangul: 철릭) - Joseon dynasty kings and military officials wore Cholique, a type of clothing created to be convenient for archery and horse riding. By the end of Joseon dynasty, it became a garment for more casual situations. Ayngsam or Aengsam (Hangul: 앵삼) - Scholars wore yellow Aengsam during the national government exam and governmental ceremonies. The highest-scoring student in the exam was awarded with green Aengsam, sometimes it was with red Aengsam if that scholar was young. Footwear - The king and queen wore various colors of shoes. The king’s shoes were called Jeokseok, that were red and secured by ankle ribbons. The queen wore blue shoes, Cheongseok, which were also with ribbons to tie around ankles. Shoes that were used by married women in the Joseon dynasty were called Danghye (당혜), which were of two kind, Kunghye (궁혜) for ladies in upper class and Onhye (온혜) for ordinary women. Farmers and servants wore straw shoes, Jipsin, and Mituri, which were made of hemp fibers, were worn by women or scholars.

Modern

Modern Hanbok is a style term that refers to hanbok (Korean traditional clothing) mixed with Western and other cultural fashion influences. Modern hanbok can vary from traditional hanbok in terms of skirt or pants length, fabrics, materials used patterns, traditional colors, and accessories. A person who wears modern hanbok has a more freedom style compared to traditional hanbok. While traditional hanbok is mainly worn during holidays, festivals such as Chuseok and Seollal, and celebrations such as weddings, milestones birthdays, modern hanbok is worn as “daily wear “and can be defined as street fashion. Fashion designers are also trying to make modern hanbok inspired by traditional hanbok. Modern hanbok designers want everyone to enjoy hanbok, regardless of its shape or form, while retaining the classic elements of the hanbok style that is unique to Korean culture. Today, among Koreans, modern hanboks are worn in various styles and colors. They wear it at home, even when they go to school, offices, and markets anytime. But the important thing to know is that there is no wrong way to wear modern hanbok- it’s a comfortable, fun way to honor traditional Korean clothing, and there are so many different ways to wear it that there are bound to be a style you will like. In recent times, K-pop and K dramas have come to hanbok’s rescue, and Korean period dramas on Netflix like “Mr. Sunshine” and “Kingdom” have become popular. They have drummed up interest in Korean culture and tradition globally. You can see the evolution of hanbok through these historical dramas. In addition, K-pop idols like BTS and Black pink have made hanbok a new trendy fashion item. They did this by incorporating hanbok in their music videos. K-pop has become a way for the global audience to get a glimpse of traditional Korean culture. This has encouraged all K-pop fans to explore Korea’s traditional beauty.


Thadar.S
23 Apr 2022
Views 40

Topic - CSAT Handwriting Certifying Statement (수능 필적 확인 문구란)

Author - Thadar Soe @ 다다

Summary

This article covers elements related to the history, process of choosing CSAT Handwriting Certifying Statement (수능 필적 확인 문구란), and requirements. It also presents all of the statements used over the years, for each grade. 

 CSAT Handwriting Certifying Statement (수능 필적 확인 문구란)

Hsu Yin Win
22 Apr 2022
Views 42

1.Topic: Stonework of Baekje

2. Writer: Hsu Yin Win

3. Short Explanation: Stonework of Baekje that we can see in heritage buildings

The prominent qualities of Baekje’s artistry are gentility softness and elegance. Baekje’s most renown structures that still exist today are stone pagodas. There are many heritage buildings regarding stonework of Baekje. Most famously five-story stone pagodas in Jeongnimsa temple, Naseong City Wall and stone pagoda in Mireuksa Temple have the distinctly smooth curves and elaborate patterns that cannot be found in other dynasties. We all can know stonework of Baekje from them.

4. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Draft:Stonework_of_Baekje

Khin Thandar
21 Apr 2022
Views 36

Topic - Korean Homeland Education 

Writer - Khin Thandar Win

Short Explanation- The Article is about “Korean Homeland Education and it is established to exchange and to cooperate on International Education of Oversea Koreans.  It is for cultivating practical Korean language skills necessary to understand the mother country and adapt to the future international society and for Fostering global citizens who will be active in the society equipped with broad knowledge as a Korean people by learning the history and culture of Korea.Korean Homeland Education (K-HED)

Korean Homeland Education Program is hosted by Ministry of Education, National Institute for International Education. It is established to exchange and to cooperate on International Education of Oversea Koreans. And the Program is organized by the National Center for Korean Education and Culture, Gongju National University. It is a university that fosters secondary school teachers. The University established the Institution of Korean Culture & Education specializing in the education of overseas Koreans. The Institution is in charge of operating (classes and students) domestic education programs for overseas Koreans.

Educational goals

·        Cultivating practical Korean language skills necessary to understand the mother country and adapt to the future international society

·        Fostering global citizens who will be active in the society equipped with broad knowledge as a Korean people by learning the history and culture of Korea.

 

 Application Method
Division


                       Individual Education


Distance education

Course Name


University Preparatory Course
Korean Understanding Course
Distance Education Course

Spring

Fall

Spring

Summer

Fall

Winter

Spring

Summer

Fall

Winter

Application Period

Around February~March

Around May~June

Around February~March

Around March~April

Around May~June

Around August~September

Around February~March

Around March~April

Around May~June

Around

August~September 

Education Period

April~August

September~January

April~May

July~August

September~October

December~January

April(3weeks)

July(3weeks)

September(3weeks)

December(3weeks)

Qualification

Overseas Koreans who completed 12 years of official education or more extended (equivalent educational background) in the country of residence,Overseas Koreans who completed 12 years of official education or more extended (equivalent educational background) in the country of residence,Overseas Koreans who completed 12 years of official education or more extended (equivalent educational background) in the country of residence,

aims to enter a Korean university (graduate school)

aims to improve Korean proficiency

Education Expenses

KRW 3,010,000

KRW 3,475,000

KRW 1,390,000

KRW 1,390,000

KRW 1,390,000

KRW 1,390,000


Free

* Includes education, accommodation, and food expenses

* If selected as a national scholarship student, 70% of education expenses and airfare are provided.

 ※Airfare is excluded from some countries

* All trainees who have been admitted entering the dormitory and group Meals are provided in principle

* If the number of days in the dormitory is exceeded, the dormitory fee and food

fee will be added.

Number of Students

About 80 students per year

About 160 students per year

Unlimited

Class Hours

500 hours or less

240 hours or less

50 hours or less

Subjects

University Korean language, Korean culture, Korean history, Global citizenship, Jobs and skills, Field trip, etc.

Korean language, Korean culture & history, Global citizenship, Field trip, etc.

Korean Language, Korean Culture, Online field trip, etc.

Special Programs

University Preparation Course 

 Program-related activities: Korean language contest, field trip, cultural experience

After-school clubs: Learning, cultural experience, sports, volunteer

Festivals: Korean community play, Halloween festival

Exchanges with local community: Exchange with residents, regional cultural festival

Exchanges with Korean students: Mentoring of undergraduates in the University of Education, participation in university festival, language and cultural exchange with middle and high school students

University entrance activities: Cover letter writing contest, university visiting report contest


Korean Understanding Course

Program-related activities: Korean language contest, field trip, cultural experience, UCC contest

After-school clubs: Learning, cultural experience, sports, volunteer

Festivals: Korean community play, Halloween festival


Distance Education Course

Field learning, Korean ethnic recreation, After-school learning guidance of undergraduate teaching assistant (TA)

Documents to be submitted

Individual Education

① Application form (prescribed form) ② Study plan (prescribed form) ③ Personal information collection agreement (prescribed form) ④ Certificate of graduation (expected) from the last school ⑤ Transcript from the last school ⑥ Documents certifying overseas Koreans ⑦ Copy of passport ⑧ Proof of descendants of people of independent merit, family Proof (applicable person) ⑨Proof related to scholarship application (applicable person) ⑩Corona 19 vaccination certificate

※All submitted documents must be issued in English. If it is difficult to issue an English version, submit it in Korean or English along with the original

document. ※The final school graduation (expected) certificate and transcript must be submitted with Apostille confirmation or consular confirmation.

Distance Education

① Application form (prescribed form) ② Study plan (prescribed form) ③ Overseas Korean certifying document ④ Personal information collection agreementEntry ProcedureScreening of Application Documents

- Time: Within 2 weeks after closing of application

- Details: Screening the application form and submitted documents to determine admission

Entrance Approval

- Time: Within 2 weeks after the closing of application

- Details: Sending the admission letter based on the document screening result (via the diplomatic office or individually)

Visa Request

- Overseas Koreans with foreign nationality can request visa through of the diplomatic office. 

- University Entrance Preparation Course: General training visa (D-4) or overseas Korean visa (F-4) - Understanding Korea or Special Vacation Course: General training visa (D-4) or short-term visit visa (C-3)

 ※ A student who is in a country that signed the visa waiver accords with Korea or has already acquired visa for training can participate without issuing a separate visa.

Preparation for Entry

- Accepted students shall inform the entry schedule to the Admission Officer of Kongju National University (date and time of entry, flight name, airport (terminal) of arrival). 

- You may apply for the airport pickup service (time of request is to be announced). 

※ The entry date is limited to the registration period. If you wish to come earlier, you must inform it to the Admission Officer.

Entry

- Upon arrival at the airport on the day of entry, students will be guided by the pickup employee to Kongju National University and enter the dormitory. 

- If you want to register individually, you must inform it to the Admission Officer in advance. ※ Make sure to contact Kongju National University if you fail to meet the pickup employee.Special Benefits

Scholarships


 • Scholarship of National Institute for International Education


Targets: Overseas Koreans who applied for a domestic education program for overseas Koreans and were recommended by a diplomatic office 

Selection criteria: Deliberated and selected by the ‘Scholarship Committee’ based on intent, potential for development, family background, and descendant of an independent patriot 

Financing: The tuition fee for the program (one course) and 70% of the round-trip air fare

Number of People Selected: Around 200 per year


 • The number of scholarships per course can be adjusted according to the status of scholarship support and selection by application period

 • In the case of a national scholarship, if the student fails to complete the course or receives disciplinary action for violating school rules, the scholarship student selection may be canceled. In this case, all scholarships must be returned.


Support for admission to a Korean university (graduate school)

 • Provision of information and counseling on admissions to students wishing to enter a Korean university (graduate school)

 • Admission briefing session and support for admission to domestic universities (graduate school): Customized guidance on preparation of application documents and application, self-introduction, interview preparation, etc.

 • Support for major basic subject learning (support for major basic subject learning required for college mathematics: math, science, etc.)

 • Auditioning and mentoring of university basic liberal arts courses

 • Special lecture on understanding careers and majors, special lecture on leadership

 • Mentoring with seniors entering college (graduate school), and tour of major universities in Korea


Operation of Partner Universities


Benefits for entering partner universities | When overseas Koreans complete the domestic education course ( invited education ) and enter a partner university, benefits such as credit recognition , Korean language course completion recognition , and scholarship for overseas Koreans are granted depending on the partner university.


Credit Recognition : Completion of subjects such as the Korean language , Korean history , and Korean culture in the domestic curriculum for overseas Koreans is recognized as college credit.

Korean language course completion recognition : Completion of the Korean language course in the Korean curriculum for overseas Koreans is recognized as the completion of the Korean language course for foreign students.

Scholarship for overseas Koreans : Scholarship support for overseas Koreans who have completed the domestic education course for overseas Koreans.


Curriculum cooperation operation |  Promotion of joint programs with partner universities to support higher education and career paths, such as exchanges with students enrolled in partner universities , and experience activities in specialized departments.


Exchange activities with university students : ・Auditing of liberal arts lectures 

                                                                               ・Joint projects with undergraduate mentors

Major-related department experience : ・ Experience of medical department 

                                                                  ・Experience of humanities, sciences, and engineering department

Visiting of Universities : ・ Entrance presentation and campus tour 

                                          ・ Special lecture to understand major


Partner UniversitiesNumber

Name of University

Number

Name of University

1

Gangneung-Wonju National University

11

Daegu University

2

Kangwon National University

12

Cyber Hankuk University of Foreign Studies

3

Konyang University

13

Seoul National University

4

Kyungpook National University

14

Sookmyung Women's University

5

Gyeongsang National University

15

Inje University Graduate School

6

Kyunghee University

16

Incheon National University

7

Keimyung University

17

Chonbuk National University

8

Korea University

18

Jeju National University

9

Gongju University

19

Chungnam National University

10

Kusan University

20

Handong University※ For detailed cooperation matters for each partner university, please contact the person in charge of each partner university. 

※ The status of partner universities is subject to change.

 
Counseling and inquiries for domestic education courses for overseas Koreans

 • Consultation on registration and curriculum (Korean National Education and Culture Center, Gongju National University)
  - Monday-Friday: 9:00 am - 6:00 pm

 • Address: 753 Ugeumti-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 314-712 (Okryong-dong) Gongju National University Okryong Campus Korean Education and Culture Center

 • Tel: +82-41-850-6031 (Japanese, English, Chinese and Russian consultations are available)

 • FAX: +82-41-850-6039

 • E-mail: hansaram@kongju.ac.kr (Korean Education and Culture Center, Gongju National University)

Home Page 

 http://www.niied.go.kr/

http://www.kongju.ac.kr/

Wyne Theingi Zaw
20 Apr 2022
Views 31

Topic - Korea Broadcasting Art School

Writer - WYNE THEINGI ZAW (다빈)

Short Explanation - English Translation of Korea Broadcasting Art School (한국방송예술진흥원) 


Link -https://en.m.wikipedia.org/wiki/Korea_Broadcasting_Art_School


Aung Min Khant
17 Apr 2022
Views 30

1.Topic-Top 5 Shopping Malls in Seoul

2.Writer-Aung Min Khant(아웅 민 칸)

3.Short Explanation-This article is about the "TOP5 Shopping Malls in Seoul" of South Korea.In this article,you can see about the eco-friendly,modern shopping mall of Seoul.I wrote this article not only to show about the shopping mall of Korea but also intend to express the great idea of South Korean in promoting the value of Nature.

Link-https://en.wikipedia.org/wiki/Draft:Top5_Shopping_Malls_in_Seoul   Shopping malls are now existing as a prominent place in the configuration of Korea and other modern cities, affecting the daily activities and social relationships for the human beings.


       Like other cities,Korea is a magical place to shop for various kinds of products.Korea is known for its shopping and unique Cosmetic, Clothing Brands.One of the things to do in Seoul is probably going shopping.


   SEOUL,the capital city of South Korea has many biggest department stores and shopping malls.There are recently opened massive new shopping complexes, complete with indoor parks and quality restaurants,Library,Safe pace for Kids to attract customers and to give the complete comfort to their Customers.

   In this article,I will present about the "TOP 5 Shopping Malls in Seoul".

The Hyundai Seoul(더현대 서울)

      The Hyundai Seoul is the newest and Largest shopping Mall in Seoul.The Hyundai mall opened in 2021 and is located in Yeouido,Seoul.

      This Shopping mall has 12 floors and 8 levels are filled with about various 600 shops .Another 4 underground levels are already reserved for parking.It can be roughly concluded that Hyundai Shopping Mall covers a large area about the size of standard 13 football fields.In order to promote "The Value of Nature",49 percents of space are used as rest areas instead of stores place.

     After opening the mall in 2021,offers the visitors to have a chance to enjoy a relaxing and eco-friendly shopping experience in this modern Era.

   According to the title of a Korea’s first eco-friendly future-concept department store, The Hyundai Seoul has relaxation areas,wide paths with "natural grass, many dozen of trees, and various flowers".It modest and natured concept attracts a great number of visitors as a place for rest in Seoul’s urban center with a simple and landscape interior different from that of other department stores of Seoul.

   So, visitors can feel and relax with the impressive 2-storey indoor waterfall in the mall that stands at 12m tall. Even in the shopping time, they can hear relaxing sounds of the water crashing down from high.This sounds help to provide a calming and peaceful sensory experience to the visitors who sitting around the waterfall in the mall.


 Address:108 Yeoui-daero (Yeouido)

                  07335 SeoulCOEX Mall(스타필드 코엑스몰)

      Fashion,Food,Culture,Entertainment and all the things you need can be found only in COEX Mall.As the largest shopping mall in Asia,COEX Mall can provide everything you need,all in one place.

     Starfield COEX Mall,formerly known as COEX Mall,contains Convention CenterExhibition Halls,many Malls in it.The mall is located in Gangnam-gu Seoul,South Korea.The store in the mall features trendy fashion in various designs targeted not only to young customers but also to people of all ages.

   There are also two food courts, where you can taste a great variety of foods.

    There are so many ways and things to relax and enjoy in COEX Mall.In your shopping time,you can enjoy a great shopping taste at COEX Mall.Moreover,if you are with children,COEX Mall even has an aquarium this might be a great place for children.

  The Starfield Library(별마당 도서관)offers a space to rest and entertainment with books.

    Also, for tourists and people who are interested in Korean culture ,Kimchi Museum is great for an educational experience and culture can learn there more about the history of Korea's most famous dish.

    Address:513, Yeongdong-daero,

                  Gangnam-gu,Seoul


Lotte World Mall(롯데월드몰)


     Lotte World Mall now stands as South Korea's largest Department store. Located in a crowded and civilized capital city of Korea,Seoul,sitting right beside Lotte World Tower is "Lotte World Mall".

   Lotte World Mall is a place where you can find and meet the latest trends fashion and high-end lifestyle for this fashion era.This mall draws thousands of visitors and shoppers daily.In this mall,you can find both Korea's Local Brands  and International Luxury Brands.

  For those who want to relax and take a rest at the same time,there also has various attractions and entertainment facilities in Lotte World Mall.Including Lotte World, Folk Museum, indoor ice rink, indoor swimming pool, bowling alley, sports center and even an aquarium.Lotte World Mall existence as an famous mall for its large aquarium."Lotte World Aquarium" is one of the largest aquariums of the Asian Continent. 

     So,we can conclude and surely say that Lotte World Mall is a hotspot filled with many activities and attractions in Seoul.

Address: 300, Olympic-ro, Songpa-gu, SeoulIFC Mall(IFC몰)

    IFC Mall is the "Korea's First International Style Mall", where you can find the famous global fashion brands in one place.It is located in the heart of Yeouido,Seoul.IFC Mall,the large indoor mall located on the B1-B3 Levels of the Yeouido International Finance Center(Yeouido IFC).

    It displays fashion on the first floor, fashion and book store on the second floor and on the third floor of the mall there is also a CGV movie theater for movie-lovers to enjoy while shopping.  It offers a wide range of famous fashion brands from Korea and abroad.Some of the well-known international fashion brands featured by IFC Mall include H&M, Hollister, Uniqlo, and ZARA.

   With international trendy fashion brand stores , movie theaters and elegant restaurants, , IFC Mall will make you to gain a convenient shopping experience in Seoul.


Address:10 Gukjegeumyung-ro, 

              Yeongdeungpo-gu,SeoulHyundai Department Store (현대백화점 압구정본점)

    The main shop of Hyundai Department Store is located in Apgujeong,Seoul.It is the center of Gangnam fashion.Since it's grand opening in 1985 ,Hyundai Department is one of the leading Department Store of Korea because of it unique selection of goods to lead a life in Fashion and express individualism.Also Hyundai Department Store is famous its supreme customer services from now on.

      Hyundai Department Store is not only for shopping.The rooftop of the mall is a sky park (garden) with wide lawn, bamboo trees, and birch trees,where visitors can enjoy  looking at the sky to take a rest from crowded society. 

Address : 165, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul

References:

https://middleclass.sg/travel/the-hyundai-seoul/

https://english.visitkorea.or.kr/enu/SHP/SH_EN_7_2.jsp?cid=1984968

https://en.trippose.com/shopping/ifc-mall

https://english.visitseoul.net/indexYoon Pyae Pyae
15 Apr 2022
Views 38

HANBOK (KOREAN TRADITIONAL CLOTHING)

Aung Min Khant
13 Feb 2022
Views 79

1.Topic-Royal Tombs in South Korea

2.Writers-Khin Thandar Win(한다온), Hsu Yin Win(히루),Aung Min Khant(아웅민)

3.Short Explanation-This article is about the "Royal Tombs of Joseon Dynasty" in South Korea.Old Koreans built royal tombs to show their honor and respect to their ancestors. Nowadays,Royal Tombs standing as an unique Cultural Heritage of Korea.We wrote this article to show not only the History of Royal Tombs but also to express the custom of Old Koreans.

4.Link- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:K_Thandar_Win/sandbox&section=2#cite_ref-2
 

         Royal Tombs in South Korea show the work of the ancient culture of Korean and civilization thrive.Old Koreans built royal tombs to show their honor and respect their ancestors and achievements and affirm their royal authority. Another purpose of building a tomb was to wish the interred a peaceful afterlife. Kings chose the locations of the burial sites by themselves while they were alive or by Pungsu experts’ choices after their death. Constructing the tombs needs lots of money, people and time. For example, it took over six months to prepare the body for funeral and thousands of workers were needed to build tombs and carry the body to the burial site.

       There are "three main parts" in royal tombs. They are the part around Jeongjagak that is the meeting point between the dead and living, the area just past the gate that is the space between the earthly and holy, and the sacred ground of the grave mounds. Apart from the burial mounds, associated buildings are also integral parts of the tombs. The tombs from Joseon era (1392-1910) completes the 5000-years history of royal tombs architecture in the Korean peninsula.

     There are some famous royal tombs among many royal tombs located in Korea. They are " King Sejong’s royal tomb"," King Jeongjo’s royal tomb"," Royal tomb of Royal Nobel Consort Uibin Seong of King Jeongjo'' and "Royal tombs of King Gojong and his wife Empress Myeongseung"


The Great King Sejong(세종 대왕)

  Koreans credit King Sejong (세종대왕), the 4th ruler of the Joseon Dynasty who reigned from 1418 to 1450, as being one of the greatest King of the Joseon Dynasty. King Sejong and his wife Queen Soheon were buried together in the royal tomb. It’s original location was in Naegok-dong, Seocho-gu, Seoul, but relocated to Yeoju in 1468. The representation styles of King Sejong’s royal mausoleum is one of the best in the Joseon Dynasty. There have two headstones that show the king and queen have been buried together and 12 zodiac signs are inscribed on the 12 stone pillars surrounding the grave. An eight-sided hanging lantern is located in the center of the mausoleum. Also, a small house for offering sacrifices to the King and a royal kitchen for preparing food is below the mausoleum. Nearby this small house is a house where the guards used to stay and tomb stones have been constructed in the east of the sacrificial house. The design of King Sejong’s tombs is excellent and we all can see some of KingSejong’s greatest achievements in this place. King Sejong’s tombs are as authentic as historical sites. King Jeongjo of Joseon(정조대왕)

      King Jeongjo(1752-1800) was born to Crown Prince Sado and Lady Hyegyeong in Gyeongchunjeon Hall, Changgyeong Palace, Hanseong, Kingdom of Joseon. His birth name was Yisan(이산). 

     King Jeongjo is one of the greatest Kings of the Joseon Dynasty of Korea. King Jeongjo, the 22nd ruler of the Joseon Era, is one of the most respected and visionary rulers of this period.

    He is regarded as the "Reformation Ruler" in Joseon because of his attempts to reform and improve the whole nation and the renaissance. 

     He is also known for his love and kindness to his people and many innovations which he tried to bring to the Joseon Kingdom. 

       The most prominent action of King Jeongjo is an implementation of tangpyeongchaek(탕평책).  

     Tangpyeongchaek is an engagement policy toward rival factions, which was intended to give people equal footing in Politics. 

    He also Established Gyujanggak(규장각), an imperial library, which served as an important part of his reform efforts to improve the cultural and political stance of Joseon. Library also stood to lessen the power of various wealthy aristocrats, those who always tried to plague the Joseon Area.  Another of his greatest attempts is Hwaseong Fortress(화성), which was designated as a UNESCO World Heritage List in 1997. 

        In 1800,King Jeongjo died in Changgyeong Palace at the age of 47. At first,King Jeongjo was buried on a hill to the east of Yungneung, then named Hyeollyungwon. But after the death of his wife, Queen Hyoui, his body was exhumed and moved to the Geolleung(건릉). It is one of the UNESCO WORLD HERITAGE.It is located in Hwaseong City,Gyeonggi State of South Korea.

Address: 

21, Hyohaeng-ro 481beon-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 

경기도 화성시 효행로481번길 21 (안녕동)Royal Nobel Consort Uibin Seong of King Jeongjo( 의빈 성씨)

   Royal Noble Consort Ui (1753-1786) was a beloved of King Jeongjo of Joseon and also the mother of Crown Prince Munhyo.

     She was born in 1753. Her personal name was Deok-im(덕임). She was the daughter of Seong Yun-u and Lady Im from Changnyeong Seong Clan. 

    In her age of 10, Lady Seong Deok-im entered the Royal Palace to be trained as a 궁녀(gungnyeo),means Court Lady who served the king and his family in the Palace. A few years after her entered,the

 Crown Prince Jeongjo confessed his feelings to her at the age of 14,but she refused it. 

       Lady Im's Palace Life is full of means. During her life as an Gungnyeo,Deok-im transcribed gwagjangyangmunro (곽장양문록)(comprising 10 volumes, 10 books)  to Korean , which was the Classic novel, with princess "Cheongyeon and Cheongseon"who were little sisters of Crown Prince Jeongjo and her fellow Lady-in-Waiting " Young-hee, Kyung-hee, and Bok-yeon." 

    In 1782, Jeongjo proposed to Lady Seong again. But, in this time She refused it too.But in the third time of his confession,she accepted Jeongjo's grace.She was the only woman who King Jeongjo chose willingly in his whole lifetime.Then, Lady Seong gave birth to the first child, Yi Sun (이순) on the same day, Lady Seong became a Royal Consort of King Jeongjo. 

     Her son Yi Sun was invested as an Crown Prince of Joseon in 1984. Then she became the first senior rank of Bin(빈).

and Jeongjo personally chose the prefix "Ui" (의meaning "appropriate/fitting") for her. Her Royal Title name become Uibin Seong(의빈 성). 

    After 2 years, Crown Prince Munhyo died at the age of 4 years. Four months after the death of her Crown-Prince son, Uibin Seong died during the last month of her fifth pregnancy in her age of 34.The unborn child died with her. 

   After her death,King Jeongjo wrote an epitaph for his beloved Uibin, where he described his grief and declared his love for her. It was said that Uibin Seong was the only woman he loved amongst his wives.Uibin Seong's mortuary was set up at Anhyeon Palace about 100steps from Her son,Crown Prince Munhyo and called those Royal Tombs as Hyochangwon(효창원).These two Royal Tombs are listed UNESCO World Heritage . 

Address: 

177-18, Hyochangwon-ro, Yongsan-gu, Seoul 

서울특별시 용산구 효창원로 177-18 (효창동) 일대     Royal Tomb of King Gojong and His Wife Empress Myeongseung of Joseon (고종 대왕)

  Hongyureung (홍유릉) refers to the two royal tombs, Hongneung and Yureung, which are both located in the same historic, No.207. Hongneung is the royal tomb of King Gojong and His Wife Empress Myeongseung.

      King Gojong was born on 8 September 1952 from Heungseon Daewongun and Grand Internal Princess Consort Sunmok of the Yeoheung Min Clan. He was ruled as a regent in early 1864 when he was twelve years old. King Gojong was the 26 ruler and the last king of Jeseon. In 1897, he declared Korea to be the “ Daehan Empire” and became the first emperor of Korea. In 1919, Emperor Gojong died in Deoksugung Palace at the age of 67.

       Empress Myeongseong, known informally as Queen Min, was the first official wife of King Gojong. She was born on 17 November 1851 from Min Chi rok, Internal Prince Yeoseong and Internal Princess Consort Hansan Yi clan. She Became the empress in 1866. At that time, Korea was not actually governed by King Gojong, but by his father, Heungseon Daewongun. In 1873, when King Gojong began to administer state affairs, Empress Myeongseung exercised considerable power and deeply participated in political affairs. At that time, Korea was under the pressure of Japan and the government of Meiji Japan considered Empress Myeongseung an obstacle to its overseas expansion. Her diplomatic policy was in obvious favour of Russia and that angered Japan. That’s why she was killed by Japanese assassins in 1895.

     At first, Hongneung was the tomb of Empress Myeongseung, and it was located in Cheongnyangni, Seoul. When Emperor Gojing died, he was buried together with the previously deceased empress and the tomb was moved to its current place.

        The tomb of them, Hongneung, looks different from other royal tombs. Moreover, the tomb of the emperor was modeled after the tomb of the Ming dynasty’s ruler, King Taizu ( Zhu Yuanzhang). The current status of Hongneung tomb is Historic No. 207 and was designated on May 26, 1970. The difference of hongneung is that surrounding the Hongneung tomb is statues carved in the shape of animals such as giraffes, elephants, and lions, which can’t be seen at the other royal tombs of the Joseon dynasty. Therefore, the stonework of Hongneung tomb was made in a traditional way and one of the UNESCO World Heritage. You can visit there from 9:00 – 18:00 in February – May and September – October, and from November – August, the opening hours are from 9:00 – 18:30, 9:00 -17:30 from November – Januaryand closed on every Monday. You can visit within one hour and you can buy a ticket one hour before closing. The admission fees are divided into two types. If the visitors come in individual, 1000 Won for adults and 500 Won for children or in groups type, 800 Won for adults and 400 Won for children. The visitors can get free admission who are preschoolers ( age 6 years and younger), senior citizens ( age 65 years and older), the one wearing hanbok and on culture day ( last Wednesday of the month).

Address : 352-1, Hongyureung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do

경기도 남양주시 홍유릉로 352-1.

Transportation : Subway Line 1, Cheongnyangni Station, Exit 4; take bus 165-3, 2227, 30, 65, 165, 9201, 9205, 330-1, 765, or 3330.


 References 

https://whc.unesco.org/en/list/1319/

https://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/2582?contentIdx=159&lang=en

https://grand.ggtour.or.kr/En/Grand/tour_view.php?tsort=20&msort=24&list_type=1&no=388&no2=3

http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_6.jsp?cid=779495